Играй с Предела
There are no translations available.

ИГРА СЪС СКРЕЧ КАРТИ


КУПИ БУТИЛКА 1,5л. ТРАПЕЗНА ВОДА „ПРЕДЕЛА“ И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ НАГРАДА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

Възложител и организатор на Играта е „ЕКО БОТЪЛС” ЕООД - Благоевград, с адрес на управление: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, ЕИК 811149754 (“Организатор на играта”).

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук“Официални Правила”).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес http://ecobottles-bg.com/ и на фейсбук страницата на организатора https://facebook.com/EcobottlesBulgaria

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес http://ecobottles-bg.com/и на фейсбук страницата на организатора https://facebook.com/EcobottlesBulgaria

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на гр. Варна, Република България - само в търговските обекти, посочени в Приложение № 1, в който се предлага трапезна вода „Предела“

РАЗДЕЛ 3. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИГРАТА

Играта ще се провежда в периода от 30.11.2019 год. до 10.01.2020 год. (включително) или до изчерпване количеството на скреч картите в магазините.

Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след изтичане на промоционалния период или изчерпването на оповестения брой награди и/или скреч карти.

Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на промоционалните количества.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Участието в играта е обвързано с покупа!

Желаещите да участват в играта следват следните правила/механизъм на играта:

1.Да закупят бутилка Трапезна вода "Предела" - 1.5л в определените търговски обекти, посочени в Приложение 1, за което ще получат касовата бележка (фискален бон), удостоверяваща покупката.

2.Срещу тази покупка клиентът получава правото да изтегли скреч карта от каса на съответния обект при покупката или най-късно в рамките на 1(един) час от часа, указан върху касовата бележка с покупка на продукт трапезна вода „Предела“ - 1.5л

3.Ако в скреч зоната е изписано "ЕКСКУРЗИЯ“, "Комплект рекламни чаши"Рекламна тениска“, „вода Предела ПАРТИ ОПАКОВКА“, участникът печели съответната награда и следва да се свърже с представител на Организатора на тел: 0889 38 38 15, за да уточнят начина по който ще я получи.

При спечелване на награда „Екскурзия” клиентът има право да я използва до …………………..год.

Ако в скреч зоната е изписано "ВЗЕМИ СВОЯ ВТОРИ ШАНС", участникът не печели награда.

4. В периода на играта ще бъдат предоставени на търговските обекти, посочени в Приложение № 1 общо 10 000 бр. стреч карти.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидна се счита всяка печеливша скреч карта, получена при покупка на продукти ТРАПЕЗНА ВОДА с марката Предела- 1.5л, съгласно настоящите правила при която е представена касова бележка, спазващa изискванията по Раздел 4.

Скреч карти няма да могат да бъдат предавани за подарък в други обекти, участващи в промоцията, различни от мястото на покупка, както и  по-късно от един час от осъществяването на покупката.

При спечелване на която и да е от наградите, която е посочена на скреч картата, печелившият следва да се свърже с Организатора на тел: 0889 38 38 15. Цената на телефония разговор е по стандартната тарифа на телекомуникационния оператор

Клиента е необходмо да предостави на представител на организатора печелившата скреч карта, заедно с  касовата бележка за направена покупка.

Организатора, чрез негов представител ще предостави наградата на лицето, което се е свързало с него на посочения телефон в уговорен и удобен за печелившия ден, час и място.

При спечелване на награда „Екскурзия” клиентът има право да я използва до …………………..год.

За получаване на ваучера, относно наградата “Екскурзия“ е необходимо участникът да удостовери своята самоличност, като ще бъде помолено да предоставят личните си данни с цел оформянето на ваучера, за което ще предостави и съгласие за обработване на личните им данни.

За получаване на ваучера за екскурзията се подписва приемо - предавателен протокол.

Лица под 18 години ще получат спечелените от тях награди в присъствието на техен законен представител.

Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалидна касова бележка.

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от играта и всички действия, извършвани с цел да бъдат заблудени организаторите на играта. При установяването на такива действия, участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие награда.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Наградите са следните:

- 5 броя еднодневни екскурзии, за които на печелившите ще бъде предосатвен 1 бр. ваучер.

- 10 комплекта рекламни стъклени чаши по 6 бр. в комплект

- 20 рекламни тениски с лого „Предала“

- 50 опаковки по 12 бр. трапезна вода Предела от 500мл.

Не се допуска размяна на награди за техните парични еквиваленти.

Цветът и моделът на наградите не са по избор на клиента, спечелил наградата.

Наградата „Екскурзия“ е на стойност до 60 лв.

Всички печеливши скреч карти след определения краен срок на играта, се считат за невалидни.

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на промоционалните количества.
Той не отговаря за качеството на наградите.

РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие в играта има всяко физическо лице.

Няма ограничения за броя участия. Всеки клиент на избраните търговски обекти може да участва неограничен брой пъти в Промо играта.

За всяко следващо участие в Промо играта следва да напри нова покупка на продукт или продукт трапезна вода Предела“- 1.5л в търговския обект, без значение тяхната стойност, да му бъде издаден нов касов бон, за да получи стреч-карта.

В играта не могат да участват служители на Изпълняващия промоцията или на свързани с него компании, техните семейства, подизпълнители или други лица, свързани по какъвто и да било начин с играта.

Посочените условия за участие са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници.РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: http://ecobottles-bg.com/ и на фейсбук страницата https://facebook.com/EcobottlesBulgaria

Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

РАЗДЕЛ 10: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

РАЗДЕЛ 11. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адресhttp://ecobottles-bg.com/ за периода на Играта, както и и на фейсбук страницата на организатора https://facebook.com/EcobottlesBulgaria

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора с Решение на ЕСК.