За нас

Лаборатория - галерия със снимки

Производствен процес - видео галерия

EcoBottles - Image Gallery EcoBottles - Video EcoBottles - Video EcoBottles - Video

 

  Дата: 09.08.2016 г.

Документация за избор на изпълнител с предмет : "Закупуване на Пълначна машина – Триблок (блок за изплакване, пълначен и затварачен блок) за газирани и спокойни напитки и вода - 1 брой.”


 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
 - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
 - ОФЕРТА
 - ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
 - ДОГОВОР
 - ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
 
  Дата: 20.06.2016 г.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през месец юни 2016 г. “Еко-Ботълс” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проектс наименование “Подобряване на производствения капацитет в "Еко-Ботълс" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Общата стойност на проекта е: 450 000.00 лв., от които 172125.00лв. европейско и 30375.00лв. национално съфинансиране.

-  Свалете целият документ тук.


„ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на „Еко Ботълс“ ЕООД“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0246-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, реализира проектна дейност Реализация на СМР за намаляване на енергийните разходи за отопление в производствено-административнобитовата сграда на „ЕКО БОТЪЛС” ЕООД

 

В рамките на реализацията на проектната дейност бе реализирана инвестиция в извършване на СМР за намаляване енергийните разходи за отопление в производствено-битова сграда, в т.ч.: Топлинно изолиране на външните стени и Топлинно изолиране на покрив.

 

ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на „Еко Ботълс“ ЕООД“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0246-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, реализира проектна дейност ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ТОПЛА ВОДА С ПЛОСКИ КОЛЕКТОРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ

 

В рамките на реализацията на проектната дейност бе въведена в експлоатация Инсталация за подгряване на топла вода с плоски колектори и доподгряване на електроенергия, като в т.ч. бе извършена:

(1) Доставка и монтаж на 14 бр. високо селективен плосък слънчев колектор.

(2) Доставка и монтаж на комбиниран бойлер, емайлиран с обем 500 литра с вградена серпентина  за слънчевата система, допълнителен електрически нагревател 9 kW – 1 брой;

(3) Доставка и монтаж на буферен съд с обем 1000 литра с вградена серпентина  за слънчевата система – 1 брой;

(4) Доставка и монтаж на помпена група, представляващз: Енергийно-ефективна помпа + двигател + задвижване с регулируема скорост (VSD) (интегриран блок моторно задвижване-помпа) – 1 брой;

(5) Доставка и монтаж на контролер – 1 брой;

(6) Допълнителни монтажни работи, като тръби, кабели, фитинги, стойки, изолации, топлоносеща течност и др., необходими за въвеждане в експлоатация на системата.

 

„ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на „Еко Ботълс“ ЕООД“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0246-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, реализира проектна дейност ИНВЕСТИЦИИ В ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОСНОВНАТА ПОТОЧНА ЛИНИЯ НА „ЕКО БОТЪЛС” ЕООД.
В рамките на реализацията на проектната дейност бе въведена в експлоатация Система от винтов компресор с прилежащо оборудване – 1 брой, включваща:
- винтов компресор ниско налягане – 1 брой;
- резервоар за сгъстен въздух ниско налягане -  1 брой;
-  бустер високо налягане – 1 брой;
- филтърна група – 1 брой;
-контролно ел. табло -1 брой;
- гъвкави връзки 1 брой;
„ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД изпълнява проект „Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на „Еко Ботълс“ ЕООД“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0246-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на „ЕКО БОТЪЛС” ЕООД посредством повишаване на енергийната ефективност и оптимизиране на производството”.
Успешното реализиране на общата цел на проектната идея се осигурява посредством осъществяването на идентифицираните конкретни специфични цели на проекта:
(1) Да се оптимизират разходите на дружеството и да се постигне оптимална себестойност на произвежданата продукция.
(2) Да се модернизира и оптимизира производствения процес в предприятието, посредством внедряване на енергийно-ефективно оборудване и оптимизиране на основна поточна линия;
(3) Да се повиши ефективността на производствения процес;
(4) Да се намалят енергийните разходи на производството на единица продукция;
(5) Да се намалят емисиите на CO2;
(6) Да се повиши качеството на произведената продукция;
(7) Да се реализират инвестиции във ВЕИ;
(8) Да се подобрят условията на труд и да се повиши удовлетвореността и мотивираността на персонала;.

Технология

Безалкохолните напитки са по оригинални рецепти на фирма "ДЬОЛЕР" - Германия, на база техни суровини и материали.

Технологичната линия за бутилиране е изцяло внос от фирма SIDEL – Франция. Капацитетът й е 4500 бутилки на час, което означава, че при пълно натоварване производството достига до 25 млн. бутилки годишно.

Производственият цикъл е напълно затворен и включва раздуване на бутилките, бутилиране, етикетиране, стековане и палетизиране. Това гарантира абсолютна чистота и качество на продуктите.

Контролът върху качеството на произведената продукция се осъществява от съвременно оборудвана химична и микробиологична лаборатория.

"ЕКО БОТЪЛС" ЕООД е сертифицирана по ISO 22000:2005.